Privacy- en cookie-verklaring

Mosa Holding BV, Koninklijke Mosa BV en de overige met hen in een groep verbonden rechtspersonen (Mosa) verwerken dagelijks informatie over personen. Mosa respecteert daarbij altijd de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Mosa zoal verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Mosa is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen aan [email protected].


Privacy-verklaring

1 Persoonsgegevens

Mosa verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor diverse doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Uitvoering koop- en fabricageovereenkomsten
Voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling hebben we uw naam, woon- en afleveradres, e-mailadres, betaalgegevens, BTW-nummer, telefoonnummer, nodig. Deze factuur- en afleveradres gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst.

Dienstverlening
Om onze diverse diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, e-mailadres, betaalgegevens, BTW-nummer, telefoonnummer, factuur- en afleveradres nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden die in onderaanneming voor ons werken.

(Direct) Marketing
Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie kenbaar uit professionele sociale mediaprofielen, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Website
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Mosa hiermee de werking van haar website. Voor meer informatie: zie hieronder de toelichting op het gebruik van cookies.

Doeleinden van gegevensverwerking via website
Mosa verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in zake diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Mosa een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Mosa toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Sollicitatieprocedure
Mosa verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail, via de website en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Wij delen deze gegevens met de door ons ingeschakelde wervings- en selectiebureaus. Ook laten we deze bureaus soms assessmentonderzoeken uitvoeren. Al deze gegevens zijn relevant voor de sollicitatieprocedure en zullen, wanneer de sollicitatie niet tot een dienstverband leidt, uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Mosa uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Werknemers
Mosa verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Het kan daarbij gaan om gegevens omtrent prestaties, opleiding en het functioneren.

2 Ontvanger

Wij delen uw persoonsgegevens, behalve in de hiervoor al genoemde gevallen, niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Mosa, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van uw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van logistieke dienstverleners.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van strafrechtelijk onderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.

Mosa maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

3 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Mosa kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Mosa maakt daarvoor gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Uw persoonsgegevens zullen wij met name doorgeven aan vestigingen binnen ons concern voor onze interne bedrijfsvoering. Wij hebben op dit moment buiten de EER een vestiging in de Verenigde Staten.

4 Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. Dit wordt door ons na verificatie vernietigd. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten (waaronder sociale media) verzameld.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres of per post:

Koninklijke Mosa BV
Postbus 1026
6201 BA Maastricht
Nederland
[email protected]

Mosa zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Scroll doel: "socialmedia" (edit mode)

5 Social media

Ter inspiratie delen wij graag onze foto’s met u via onze social media-kanalen. Maar bij Mosa worden wijzelf ook graag geïnspireerd en delen daarom graag uw Mosa-content met andere tegelgebruikers. Wij kiezen er daarom voor om onze social media-activiteiten aan die van u te linken.  
 
Foto’s doorplaatsen 
Plaatst u eigen foto’s met Mosa-tegels samen met de hashtag #Mosatiles of tag @mosatiles op uw openbare profiel? We kunnen u dan vragen of we uw foto mogen delen. In een reactie onder uw bericht vragen wij dan of we uw foto mogen gebruiken voor publicatie op één van onze digitale kanalen. Indien u hiermee akkoord gaat, kunt u hierop reageren met de hashtag #YesMosaTiles. Bij doorplaatsing vermelden wij altijd uw accountnaam. 
 
Toestemming intrekken 
Natuurlijk is het mogelijk om uw toestemming achteraf in te trekken. Stuur dan een privébericht via ons account en deel een directe link naar de afbeelding. Uw afbeelding wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van onze digitale kanalen. 

6 Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

7 Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar [email protected].

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring  te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.


Versie november 2018


Cookie-verklaring

1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die bij het bezoeken van mosa.com op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek op mosa.com met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat u als terugkerende bezoeker wordt herkend.

Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Veilig en vertrouwelijk
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door mosa.com. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

2 Welke cookies gebruikt Mosa?

Mosa verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van haar website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Mosa is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, dat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. De enige cookie die van het beveiligde domein op de vaste schijf wordt opgeslagen, is de cookie die wordt gebruikt om uw inloggegevens in de 'My Mosa'-omgeving vast te houden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd.

Technisch noodzakelijke (functionele) cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat mosa.com goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het onthouden van uw taalvoorkeur.

Cookies voor statistieken
Met analytische cookies verzamelt Mosa statistieken over het gebruik van mosa.com. Door websitegebruik te meten kan Mosa haar website blijven verbeteren in het voordeel van de gebruikers. 

Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Zo onthoudt een winkelwagen ingevulde persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen.

Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren voor de website. Door analytische cookies weten we wel welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren en wordt bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina's gemeten. Niet-functionele cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn.

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
  • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
  • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.

Google Analytics
Mosa maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief haar Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Mosa website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Mosa te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mosa heeft hier geen invloed op. Mosa heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.

Advertentiecookies
Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies voor social media
Social media-cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media-sites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube-filmpje op mosa.com. 

(Tracking) cookies voor persoonlijke voorkeuren en advertenties
Mosa maakt gebruik van cookies om u een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Met behulp van cookies zorgt Mosa ervoor dat u bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Mosa laat u ook advertenties zien op andere websites op basis van uw eerdere surfgedrag. Hiervoor maakt Mosa gebruik van verschillende advertentienetwerken, zoals Google Adwords en Facebook. Niet alle advertenties gebruiken cookies. Als u cookies uitzet, dan is het dus nog steeds mogelijk dat u advertenties van Mosa ziet. Wilt u liever geen cookies? U kunt het plaatsen van cookies op elk gewenst moment zelf aanpassen in uw browser.

3 Cookies blokkeren en verwijderen

Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

Hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande linkjes om direct naar de handleiding van uw browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wil u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.com.

Cookies verwijderen in Internet Explorer
Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookiesaangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier voor Alles.

Cookies verwijderen in Google Chrome
Klik op het icoontje met drie lijntjes (Google Chrome aanpassen en beheren) rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen,aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier voor Alles.

Cookies verwijderen in Safari
Klik op het radaricoontje rechts bovenin. Klik op Voorkeuren, ga naar "Privacy" en klik op "Verwijder alle websitegegevens…". Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat de cookies zijn verwijderd.

Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u al uw rechten uitoefenen die hierboven in artikel 5 van onze privacyverklaring zijn opgesomd.

4 Wijziging cookie beleid

Mosa behoudt zich het recht voor om dit cookie beleid periodiek aan te passen. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar [email protected].


Versie november 2018