fabriek-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa-13.jpg

 

GRI-index

GRI Indicators 4.0 MOSA CORE   related Mosa paragraph

 

1 General Standard Disclosures

1.1 Strategy and Analysis

G4-1 Verklaring van de CEO over de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie, en haar strategie op het gebied van duurzame ontwikkeling.   6


1.2 Organizational Profile

G4-3 Naam van de organisatie.   Koninklijke Mosa B.V.
Meerssenerweg 358
6224 AL Maastricht
G4-4 Voornaamste merken, producten en diensten.   5.1
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.   5.1
G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is.   5.3
G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm.   5.1
G4-8 Afzetmarkten.   5.3
G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie.   4.1
5.1
2014\Cijfers, Mosa financieel jaarverslag
G4-10 Samenstelling van het personeelsbestand.   4.1
G4-11 Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst.   4.1
G4-12 Toeleveringsketen van de organisatie.   5.1
2.2
3.2
G4-13 Significante verandering tijdens de verslagperiode in structuur, eigendom en toeleveringsketen van de organisatie.   5.1
G4-14 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.   Mosa heeft de mogelijkheden en risico’s met betrekking tot duurzaamheid in de waardeketen geïdentificeerd. Onze strategie en ons beleid zijn gericht op het minimaliseren van de risico’s. Onze bereidheid om risico’s te aanvaarden is daarom beperkt.
G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes en andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven.   5.4
G4-16 Lidmaatschap van verenigingen en (inter)nationale belangenorganisaties.   2.4
5.4


1.3 Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Overzicht van ondernemingen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening en die onderdeel zijn van dit verslag.   5.1
G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud van dit verslag.   Over dit duurzaamheidsverslag
G4-19 Materiële onderwerpen die zijn geïdentificeerd tijdens het proces voor het bepalen van de inhoud van dit verslag.   Over dit duurzaamheidsverslag
G4-20 Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie.   Over dit duurzaamheidsverslag
G4-21 Afbakening per materieel onderwerp buiten de organisatie.   Over dit duurzaamheidsverslag
G4-22 Effecten van herformulering van informatie in een eerder verslag.   Niet van toepassing.
G4-23 Significante veranderingen in reikwijdte en afbakening ten opzichte van vorige verslagperiodes.   Niet van toepassing.

 

1.4 Stakeholder Engagement

G4-24 Lijst van stakeholders.   2.4
G4-25 Identificatie en selectie van stakeholders.   2.4 
Over dit duurzaamheidsverslag
Cases: Tweewaters
Cases: Park 20|20
Cases: Een tweede leven voor tegelresten
G4-26 Wijze waarop stakeholders bij het duurzaamheidsverslag worden betrokken.   2.4
G4-27 Belangrijkste onderwerpen en vragen die uit de stakeholderdialoog naar voren zijn gekomen.   2.3
2.4
Cases: Tweewaters
Cases: Park 20|20
Cases: Een tweede leven voor tegelresten


1.5 Report Profile

G4-28 Verslagperiode.   2014
G4-29 Datum meest recente vorige verslag.   Niet van toepassing; dit is het eerste Mosa duurzaamheidsverslag.
G4-30 Rapportagecyclus.   Jaarlijks.
G4-31 Contactpersoon voor vragen over het rapport of de inhoud ervan.   Dorien van der Weele
sustainability manager
(dorien.van.der.weele@mosa.nl).
G4-32 GRI toepassingsniveau en GRI tabel.   Over dit duurzaamheidsverslag
G4-33 Beleid met betrekking tot externe verificatie.   Over dit duurzaamheidsverslag


1.6 Governance

G4-34 Management structuur van de organisatie.   5.1


1.7 Ethics and Integrity

G4-56 Beschrijving van de waarden, principes, standaarden en gedragsnormen die door de organisatie worden gehanteerd.   5.1
5.2
4.1

 

2 Specific Standard Disclosures

 

2.1 Economic

DMA Reden waarom een onderwerp materieel is, welke impact het materieel maakt, hoe de organisatie het onderwerp beheert, evaluatie van de management aanpak per materieel onderwerp.   1.1
6
Over dit duurzaamheidsverslag

 

2.1.2 Economic Performance

G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.   5.1

 

2.1.2 Market Presence

G4-EC6 Aandeel van het senior management dat afkomstig is uit de locale gemeenschap.   4.1

 

2.1.3 Procurement Practices

G4-EC9 Deel van de uitgaven dat wordt gedaan bij locale leveranciers.   2.2

 

2.2 Environmental

DMA Reden waarom een onderwerp materieel is, welke impact het materieel maakt, hoe de organisatie het onderwerp beheert, evaluatie van de management aanpak per materieel onderwerp.   1.2
6
Over dit duurzaamheidsverslag

 

2.2.1 Materials

G4-EN1 Gebruikte materialen op basis van gewicht of volume.   2.2
EPD
G4-EN2 Aandeel gerecyclede materialen.   3.6

 

2.2.2 Energy

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie.   3.1
3.3
G4-EN5 Energie-intensiteit.   3.3

 

2.2.3 Water

G4-EN8 Totaal waterverbruik per bron.   3.5
G4-EN10 Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water.   3.5

 

2.2.4.Emissions

G4-EN15 Directe broeikasgasemissie (scope 1).   3.4
G4-EN16 Indirecte broeikasgasemissie van energie (scope 2).   3.4

 

2.2.5 Effluents and Waste

G4-EN22 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming.   3.5
G4-EN23 Totaal afvalgewicht naar type en verwerkingsmethode.   3.6

 

2.2.6 Compliance

G4-EN29 Monetaire waarde van significante boetes en het totale aantal niet-monetaire sancties opgelegd als gevolg van het niet naleven van milieuwet- en regelgeving.   4.3

 

2.2.7 Environmental Grievance Mechanisms

G4-EN34 Aantal bezwaren op het gebied van milieu dat is ingediend, behandeld en opgelost via formele klachtenprocedures.   4.3

 

2.3. Social

 

2.3.1 Labor practices and decent work

DMA Reden waarom een onderwerp materieel is, welke impact het materieel maakt, hoe de organisatie het onderwerp beheert, evaluatie van de management aanpak per materieel onderwerp.   1.3
6
Over dit duurzaamheidsverslag

 

2.3.1.1 Employment

G4-LA1 Totale aantal (nieuwe) medewerkers en personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.   4.1

 

2.3.1.2 Occpational Health and Safety

G4-LA5 Werknemersvertegenwoordiging in commissies die adviseren over programma’s voor gezondheid en veiligheid op het werk en deze volgen.   4.3
G4-LA6 Aantal en type verwondingen, beroepsziekten, verzuimdagen en ziekteverzuim, en total aantal werkgerelateerde fatale ongevallen.   4.3
G4-LA7 Betrokkenheid van werknemers bij activiteiten waarbij er een verhoogd risico op beroepsgerelateerde ziektes bestaat.   4.3
G4-LA8 Gezondheids- en veiligheids onderwerpen die zijn opgenomen in formele afspraken met vakbonden.   collectieve arbeidsovereenkomst
Koninklijke Mosa bv

 

2.3.1.3 Training and Education

G4-LA9 Gemiddeld aantal uren training per medewerker.   4.2
G4-LA10 Programma’s voor competentiemanagement en persoonlijke ontwikkeling die de continue inzetbaarheid van werknemers ondersteunen.   4.2

 

2.3.1.4 Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-LA16 Aantal klachten op het gebied van arbeidspraktijk dat is ingediend, behandeld en opgelost via formele klachtenprocedures.   4.3

 

2.3.2 Human Rights

DMA Reden waarom een onderwerp materieel is, welke impact het materieel maakt, hoe de organisatie het onderwerp beheert, evaluatie van de management aanpak per materieel onderwerp.   1.3
6
Over dit duurzaamheidsverslag

 

2.3.2.1 Non-discrimination

G4-HR3 Aantal incidenten van discriminatie en de corrigerende maatregelen die genomen zijn.   4.3

 

2.3.3 Society

DMA Reden waarom een onderwerp materieel is, welke impact het materieel maakt, hoe de organisatie het onderwerp beheert, evaluatie van de management aanpak per materieel onderwerp.   1.3
6
Over dit duurzaamheidsverslag

 

2.3.3.1 Local Communities

G4-SO1 Betrokkenheid van de locale gemeenschap bij de organisatie, beoordeling van de impact ervan en ontwikkelprogramma’s.   4.1
4.2
2.2

 

2.3.3.2 Compliance

G4-SO8 Monetaire waarde van significante boetes en het totale aantal niet-monetaire sancties opgelegd als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving.   4.3

 

2.3.4 Product Responsibility

DMA Reden waarom een onderwerp materieel is, welke impact het materieel maakt, hoe de organisatie het onderwerp beheert, evaluatie van de management aanpak per materieel onderwerp.   1.3
6

 

2.3.4.1 Customer Health and Safety

G4-PR1 Percentage significante product- en service categorieën waarvoor impact op gezondheid en veiligheid zijn beoordeeld voor verbetering.   1.1
2.1
Basisprincipes van Cradle to Cradle
2014\cijfers