fabriek-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa-09.jpg

 

Veilig werken, laag verzuim

Gezond en veilig werken

Mosa heeft een eigen beleidsverklaring over kwaliteit, arbeid en milieu ('KAM'). Het KAM-beleid van Mosa is erop gericht om optimaal te voldoen aan de wensen en eisen van alle belanghebbenden, in harmonie met de maatschappelijke en ecologische omgeving, en om continu verbetering te realiseren. Om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren is hieraan een KAM-zorgsysteem gekoppeld. Beide documenten voldoen aan ISO 9001 en ISO 14001 en zijn voor alle medewerkers toegankelijk via intranet. 

 

Mosa. Safe.

Mosa. Safe. is een campagne die erop gericht is om veiligheid bij Mosa onder de aandacht te brengen en op een hoger niveau te tillen. Kernwoord: bewustwording. Uit analyse door de projectgroep Veilig Werken is namelijk gebleken dat menselijk gedrag de belangrijkste basisoorzaak van ongevallen en bijna-ongevallen binnen Mosa is: ‘het kan iedereen overkomen, behalve mij’. Via enquêtes en een prijsvraag zijn 10 veiligheidsregels tot stand gekomen. De campagne is eind 2014 uitgerold en spoort aan tot voorbeeldgedrag, het elkaar aanspreken, afspraken maken en een gerichte aanpak van onveilige situaties. 

 

Veiligheidsreglement

Mosa heeft samen met de ondernemingsraad een programma opgesteld om de veiligheid en werkomstandigheden continu te verbeteren. Het veiligheidsreglement is opgenomen in de Mosa CAO. Speerpunten zijn respirabel kwartsstof, gehoorbescherming, legionella en hittebelasting. 

Monitoring kwartsstof

Een monitoringsprogramma voor respirabel kwartsstof, ontwikkeld samen met Arbo Unie en NKAL (“Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen”), loopt sinds 2010. Periodieke metingen laten zien dat de waarden op alle werkplekken onder 50% van de Nederlandse grenswaarden voor respirabel stof liggen. 

 

Klachten

In 2014 zijn er geen klachten op milieugebied geweest, noch heeft Mosa boetes ontvangen. Op het gebied van arbeidsrelaties is er 1 klacht afgehandeld; er waren geen klachten op het gebied van discriminatie.

 

Topsport: ovenrollen wisselen

Regelmatig dienen de keramische rollen van de ovens in de wandtegelfabriek te worden gewisseld om vervuiling te verwijderen. Een team van 4 operators wisselt wekelijks 600 rollen; deze worden uit de ovens getrokken, vervangen en tenslotte afgestopt met isolatiemateriaal. Dit levert naast verbrandingsrisico ook veel stralingswarmte aangezien de rollen een temperatuur van 900 ºC hebben. In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Radboud is onderzocht hoe de gezondheidsrisico’s voor onze medewerkers zoveel mogelijk  kunnen worden verkleind. Inmiddels is een pakket van maatregelen ingevoerd, waaronder het dragen van koelvesten zoals die ook door topsporters van onder andere het Nederlands voetbalelftal worden gebruikt. Verdere verbetermogelijkheden worden momenteel onderzocht.

Verzuim

Het verzuimpercentage bedroeg in het verslagjaar 2014 cumulatief 5,8%. Hiervan bestaat meer dan 60% uit nagenoeg niet beïnvloedbaar, en vaak niet werkgerelateerd, langdurig verzuim.

 

fabriek-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa-06.jpg

 

medewerker-duurzaamheidsverslag-2014-Mosa-03.jpg

In onderstaande grafiek is het percentage ongevallen ten opzichte van het aantal fte's vanaf 2004 weergegeven. 

Ongevallen

In 2014 vonden 38 ongevallen plaats, waarvan 19 in de wandtegelfabriek en 19 in de vloertegelfabriek. In de wandtegelfabriek hebben 4 ongevallen plaatsgevonden die hebben geleid tot verzuim. In de vloertegelfabriek hebben 7 ongevallen geleid tot verzuim.

 

Van alle ongevallen heeft 29% geleid tot verzuim. In totaal zijn er 66,5 verzuimdagen geweest ten gevolge van bedrijfsongevallen. Geen enkel ongeval leidde tot ziekenhuisopname of blijvend letsel waardoor meldingen aan de arbeidsinspectie niet aan de orde waren. De aard van de verwondingen waren voornamelijk snij- en stootwonden, kneuzingen en verstuikingen. Verder zijn 20 bijna-ongevallen gemeld, waarvan 14 in de vloertegelfabriek en 6 in de wandtegelfabriek. 

 

Incidenten en ongevallen worden viermaal per jaar geëvalueerd in de stuurgroep VGWM. Indien relevant worden er maatregelen genomen. Risico’s worden opgenomen in het Arbo-meerjarenplan.